Duomenų subjektų teisės

Administracinė informacija

Duomenų subjektų teisės:

 • Teisė susipažinti su duomenimis
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
 • Teisė reikalauti ištrinti (būti pamirštam) duomenis
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą
 • Teisė į duomenų perkeliamumą
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
 • Teisė nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“, juridinio asmens kodas 191053280, buveinės adresas Studentų g. 4, LT – 62256 Alytus, elektroninio pašto adresas ld@nykstukas.alytus.lm.lt

Asmens duomenų tvarkymo  teisėtumas:

 • Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ kaip duomenų valdytojas pagal įstatymus yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis užtikrinant duomenų valdytojo savarankišką funkcionavimą (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, dokumentų tvarkymas);
 • Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ vykdo Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas funkcijas Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarčių su Alytaus miesto savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis ir Susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo su Alytaus miesto savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis (duomenų valdytojais) pagrindu.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Alytaus lopšelyje-darželyje „nykštukas“ taisyklės

Informacija atnaujinta: 2019-01-10