Asmens duomenų apsauga

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis  Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Informacija atnaujinta: 2020-03-01