Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą laisvai Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigybei užimti

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą laisvai Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigybei užimti

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir  ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti  ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų  sandaros  aprašo  patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. Turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus.

4. Turėti ne žemesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

6. Ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

8. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

10. Būti susipažinusiam su lopšelio-darželio veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.

Pretendentas  pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
 8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
 10. socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;
 11. ECDL pažymėjimo sertifikato kopiją (jeigu turi).

 

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus miesto savivaldybės administracijos 306 kab., Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. pašto adresu: virginija.auruskeviciene@alytus.lt.

Tel. pasiteirauti – (8 315) 55 142.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. balandžio 30 d.

 

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2018 m. birželio 29 d.

 

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt).

Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai – Angelė Juškevičienė, tel. Nr. (8 315) 76 520, el. p. ld@nykstukas.alytus.lm.lt.

Pareigybės aprašymas

Sveikatos stiprinimo projektas „Judėkime šokio ritmu“

Sveikatos stiprinimo projektas „Judėkime šokio ritmu“

2018 m. balandžio 27 dieną lopšelio-darželio vaikučiai ir darbuotojai dalyvavo respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ šokių konkurse „Judėkime šokio ritmu“. Visos grupės pristatė savo išmoktus šokius, kuriuos rengė grupių auklėtojos su meninio ugdymo pedagoge Jolanta. Džiaugiamės, kad lopšelyje-darželyje judėjimas – kaip kasdienio gyvenimo būdas, kuris stiprina ir gerina sveikatą. Nuo mažų dienų vaikas turi girdėti, jog judėjimas – tai sveikata. Suraskime laiko ir noro būti fiziškai aktyviais ir padėkime vaikui užtikrinti sveiką augimą ir vystymąsi, gerą savijautą ir nervų sistemos veiklą. Judėjimas yra neišsenkanti saviraiškos, savirealizacijos ir supančio pasaulio pažinimo priemonė. Pakankamas judėjimo aktyvumas teigiamai veikia nuotaiką, savigarbą, gerina fizinę išvaizdą ir laikyseną.
Dalyvaudami konkurse, šokio naudą vaikai pajuto labai greitai. Grojant muzikai, vaikai pradeda ritmingai judėti, jie išlieja įtampą, susikaupusią nereikalingą energiją, kurią pakeičia pakili nuotaika ir geros emocijos. Išsiaiškinome su vaikais, kad šokis yra maloni kūno mankšta tiek raumenims, tiek smegenims, koreguojama laikysena. Šokdami vaikai išmoksta rodyti jausmus, nuotaiką, santykį su bendramžiais.
Organizuotas šokių konkursas „Judėkime šokio ritmu“ vaikus džiugino – pasigamino laimės harmonas. Visi nuostabiai šoko ir išraiškingai atliko judesius, bet nugalėjo – draugystė,– pasidžiaugė lopšelio-darželio direktorė Angelė Juškevičienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Davainienė

Alytaus lopšelio-darželio ,,Nykštukas “ dainorėliai konkurso „Dzūkų balsas“ laureatai

Balandžio 25 d. Alytaus muzikos mokykloje vyko, jau tradiciniu tapęs, dzūkiškos dainos konkursas „Dzūkų balsas“. Į Alytaus muzikos mokyklą sugužėjo daugybė dzūkų regiono ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, meno ir muzikos mokyklų pedagogų ir dainorėlių. Dalyvių gausa parodė, kad mums labai svarbi mūsų krašto etninė kultūra bei jos puoselėjimas, o daina gali puikiai apjungti mūsų tautines ir dvasines vertybes. Pasiklausyti dzūkų krašto dainininkų, į konkursą atvyko viešnia iš Vilniaus – Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė, LMTA Etnomuzikologijos katedros dėstytoja, doc dr. Dalia Urbanavičienė.
Alytaus lopšeliui-darželiui ,,Nykštukas “ atstovavo mišrus ansamblis, kurį parengė vyresnioji muzikos mokytoja Jolanta Sabonienė. Konkurse skambėjo nuotaikinga lietuvių liaudies daina ,,Joja joja dziedukas“, pritariant muzikiniais instrumentais. Jaunieji dainorėliai: Emilija Kalinaitė, Aurėja Andrešiūnaitė, Goda Judickaitė, Liepa – Julija Jakubavičiūtė ir Karolis Rulis tapo II vietos laureatais. Džiaugiamės mažųjų atlikėjų pasirodymu, gauti padėkos raštai ir prizai.

Meninio ugdymo pedagogė Jolanta Sabonienė

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ ansamblis dalyvavo konkurse

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ ansamblis dalyvavo konkurse

Kovo 3 dieną vaikučių ansamblis dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ pirmame ture, kuris vyko Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Meninio ugdymo pedagogė Jolanta Sabonienė mokė vaikučius dainuoti dvi dzūkų liaudies dainas „Žvirbli, žvirbli“ ir „Joja joja dziedukas“. Ansamblio dalyviai   – Aurelija, Emilija, Goda, Liepa, Julija ir Karolis  skambiai ir linksmai dainavo. Gavo saldžias dovanėles ir padėkas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Davainienė

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikučių ansamblis dalyvauja konkursuose

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikučių ansamblis dalyvauja konkursuose

(Goda Čiginskaitė,  Urtė Bielevičiūtė, Agnė Baležentytė, Arijus Nevecka, Smiltė Balynaitė, Jorinta Jaruševičiūtė)

2015 m. gruodžio 10 d.  lopšelio-darželio ugdytiniai su meninio ugdymo pedagoge Jolanta Saboniene dalyvavo Advento-Kalėdų konkurse „Leliumoj“, Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Vadovė pritarė dainininkams tradicinėmis devynstygėmis kanklėmis. Už šaunų pasirodymą įvertinti padėkomis ir saldžiaisiais prizais. Dalyvaudami konkursuose ugdome  mažųjų dainininkų  domėjimąsi savo krašto tradicine kultūra.
2015 m. gruodžio 15 d. meninio ugdymo pedagoge Jolanta Sabonienė ir ansambliuko dainorėliai   su nauja programa dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ Alytaus miesto  savivaldybės etape, Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje. Kanklėmis pritarė Jolanta Sabonienė, smuiku – Aneta Miliauskaitė. Džiaugiamės, kad sulaukta aukštų komisijos įvertinimų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Davainienė

Konkursas „Šalcinėlis – 2015“

Konkursas „Šalcinėlis – 2015“

Kovo 18 d. Daugų kultūros centre vyko VII – asis Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Šalcinėlis  – 2015“. Alytaus lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ mergaičių vokalinis ansamblis dalyvavo konkurse su šaunia meninio ugdymo pedagoge Jolanta Saboniene. Mergaitės atliko dainą dzūkiška tarme ,,Kepa duonelė“. Sulaukta šiltų aplodismentų ir pagyrimo žodžių. Dėkojame tėveliams padėjusiems organizuoti išvyką  į Daugus ir mažųjų artisčių padrąsinimą.

Konkurso dalyvėms: Rusnei Juškevičiūtei,  Ivetai Buzaitytei, Justei Martutaitytei, Kornelijai Rulytei, Ugnė Žilinskaitė už sėkmingą pasirodymą buvo įteiktos padėkos. Gautas diplomas už laimėjimą liaudies kūrybos atlikėjų konkurse.

Virginija Davainienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui