Priešmokyklinis ugdymas

Teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Tėvų pageidavimu ir psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai). Psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtą programą nėra teikiamas.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų.

Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.

Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Priešmokyklinio ugdymo modelį tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1015.

Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir logopedas.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Tėvų prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę