Interneto privatumo ir slapukų politika

ALYTAUS LOPŠELIO–DARŽELIO „NYKŠTUKAS“

Biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis–darželis „Nykštukas“, įstaigos kodas 191053280, buveinės adresas Studentų g. 4, LT-62256 Alytus (toliau – Darželis) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Darželio interneto svetainėje www.nykstukas.alytus.lm.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Darželis tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo tikslais. Platesnė informacija skelbiama patvirtintose Darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Darželio interneto svetainės www.nykstukas.alytus.lm.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Darželio elektroniniu paštu ld@nykstukas.alytus.lm.lt?

Jūs galite Darželio elektroniniu paštu ld@nykstukas.alytus.lm.lt pateikti šiuo savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar k.t. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi standartizuotoje formoje „Parašykite mums žinutę“, esančioje kategorijoje „Struktūra ir kontaktai“?

Jūs galite pasinaudodami Darželio interneto puslapyje esančia standartizuota forma „Parašykite mums žinutę“, esančioje kategorijoje „Struktūra ir kontaktai“ pateikti Jums rūpimus klausimus. Tokiu atveju, Darželis renka Jūsų: Vardą; El. pašto adresą; Pranešimo turinį.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam Darželis teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
  • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, Darželis asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Darželiui tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą prižiūrinti informacinių technologijų įmonė). Taip pat Alytaus miesto savivaldybei ir jai pavaldžios įstaigos; LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; Kitoms valstybinės įstaigos įstatymų nustatyta tvarka.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Darželio interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Darželio internetinėje svetainėje www.nykstukas.alytus.lm.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Darželio teikiamas ugdymo paslaugas.

Teisėtas pagrindas – Darželio teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.nykstukas.alytus.lm.lt funkcionalumą.

Darželio interneto svetainėje www.nykstukas.alytus.lm.lt įprastai naudojami šie slapukai:

 

Slapukas

Turinys

Galiojimo laikas

Domenas

Ar slapukas būtinas?

wordpress_cookie

WP+Cookie+check

Pasibaigus naršymo sesijai

www.nykstukas.alytus.lm.lt

Ne

 ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Darželio darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Darželio interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

 Jūs turite teisę:

  • kreiptis į Darželį su prašymu suteikti informaciją apie Darželio tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Darželis juos tvarko;
  • kreiptis į Darželį su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • kreiptis į Darželį su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Darželis arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Darželiui ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Darželis tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

 Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Darželį duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu ld@nykstukas.alytus.lm.lt arba registruotu paštu adresu Studentų g. 4, LT-62256 Alytus. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Darželiui atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.nykstukas.alytus.lm.lt.

Informacija atnaujinta: 2020-03-01