Istorija

Pirmajame Alytuje 1971 metais  įsteigtas Alytaus 6-as lopšelis-darželis, 1997 metais įstaigos pavadinimas pakeistas į Alytaus lopšelį-darželį „Nykštukas“, vadovaujantis Alytaus miesto tarybos 1996-12-09  25 šaukimo 19 posėdžio sprendimu.
Įstaigą įkūrė vedėja Danutė Liaukevičienė ir dirbo iki 1973 metų, 1973—1974 metais vedėja – Dalia Jeremičienė, 1974—1977 metais vedėja – Ona Baranauskienė. 1976 metais sumažėjo vaikučių skaičius, uždarytos dvi grupės, kuriose įsikūrė biblioteka, 1987 metais biblioteka išsikėlė. Nuo 1977 metų lopšelio-darželio direktorė Angelė Juškevičienė. 2003 metais renovuoti įstaigos langai ir  lauko durys.
Ant Nemuno kranto įsikūrusioje  įstaigoje, skendinčioje beržų, klevų ir sidabrinių eglių paunksmėje, krykštauja vaikučiai, juos ugdo ir paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai.
Estetinio-meninio ugdymo įstaigoje pripažįstame vaiką kaip vertybę, išradingą kūrėją ir sudarome unikalias sąlygas tobulėti. Pasakų seklytėlėje vaikai su auklėtojomis turi galimybę improvizuoti pasakas su įvairiomis teatro lėlėmis, kurti kasdieninio gyvenimo epizodus. Vyksta veikla Lego žaidimų kambarėlyje, šalia įkurtame Tėvų kambaryje vaikai su ugdytojais ar šeimos nariais patiria kūrybinį džiaugsmą, pajunta saugumą ir gali išreikšti save.  Dainavimas,  muzikavimas, liaudies šokio puoselėjimas, sportavimas, improvizavimas ir vaidyba padeda atskleisti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, plėtojamas vaiko socialinis-kultūrinis patyrimas ir saviraiška. Sporto salėje ir lauko sporto aikštynuose vaikai žaidžia, sportuoja, atrasdami įvairių sportinių priemonių savo —norams, pomėgiams ir poreikiams tenkinti.
Vaikų ansambliukas, solistai, moterų ansamblis „Eglynėlis“ skambiomis dainomis pradžiugina bendruomenę įvairiuose renginiuose. Vaikų ansamblis dalyvauja organizuojamuose „Dainų dainelės“ konkursuose ir sulaukia pagyrimų.
Puoselėjamos tautos kultūros ir dzūkų krašto tradicijos,  siejant praeities ir dabarties įvykius, darbus, dainas, žaidimus. Vakaronėse ir šventėse vaikai ir jų šeimos nariai aktyviai dalyvauja  pripažindami senelių liaudies išmintį, puoselėjama tautinė savimonė.
Suteikiama galimybė ir siūlomas kvalifikuotas paslaugų teikimas tėvams, kurie gali rinktis žaidimų ir poilsio sąlygas pagal vaikų amžių, atsižvelgiama į šeimų lūkesčius. Lanksčiai ir tikslingai parenkami ugdymo metodai, formos ir priemonės, ieškome veiklos organizavimo įvairovės. Sukurta moderni ir estetiška aplinka padeda vaikams sėkmingiau įgyvendinti ugdymo(si) programas ir pasirengti mokyklai. Plečiami ryšiai su socialiniais partneriais, vertinami  veiklos pokyčiai. Nuo 1999 metų taikoma į vaiką ir šeimą orientuoto ugdymo  „Geros pradžios“ metodika – tai unikali ugdymo  programa vaikams nuo vienerių iki šešerių-septynerių metų, puoselėjanti be galo svarbų tėvų ir vaikų ryšį ir pripažįstanti šeimų tradicijas.
Lauko žaidimų aikštynuose įrengti medinių sporto priemonių kompleksai, padedantys tenkinti vaikų judėjimo poreikį ir džiugius išgyvenimus. Lopšelio-darželio kiemelyje puoselėjama aplinka skatina estetinio grožio pajautą, ugdo šiltus emocinius santykius su juos supančia savita aplinka ir unikalia Pirmojo Alytaus gamta.
Organizuojamos lopšelio bendruomenės parodos įstaigoje ir už jos ribų, puoselėjančios grožio, kūrybos  ir nuoširdumo pajautą, estetinį pasigėrėjimą, atskleidžiama kūrybinė išmintis ir patirtis. Leidžiamas Alytaus lopšelio-darželio laikraštis „Nykštukas“.
Atsiliepimai, padėkos užrašomi „Svečių knygoje“. Siekiama įstaigos populiarumo, kuriamas savitas įvaizdis, formuojamos demokratinės nuostatas bendruomenėje.