Page Title

Here is a basic page layout with a right sidebar

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS

Asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistė Aurelija Mikalauskienė
• Tel. (8 315) 76 521
• Darbo laikas:
• Pirmadienis, antradienis  7.30–11.30 val. – 12.00–14.00 val.
• Trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 7.00–11.00 val. – 11.30–13.30 val.
LOGOPEDAS

Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas teikia paslaugas vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, konsultuoja tėvus (globėjus) ir auklėtojus kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

Logopedas tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus; rengia metinį veiklos planą ir ataskaitą, pildo kalbos įvertinimo korteles, prireikus sudaro individualiąsias ir bei grupines programas.

Logopedas atsiskaito lopšelio-darželio direktoriui bei mokytojų tarybai, pateikia veiklos ataskaitą pagal įstaigoje nurodytą tvarką.

Bendradarbiauja su grupių auklėtojais,  sudarant individualias programas, sistemingai kelia  kvalifikaciją, bendradarbiauja su Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos ar kitų institucijų specialistais.

Rūpinasi ugdytinių saugumu ir sveikata, organizuoja logopedines individualias, pogrupines ir grupines pratybas.

Specialųjį vaikų ugdymą su tėvų (globėjų) sutikimu skiria lopšelio-darželio specialiojo ugdymo komisija ir Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.

Logopedė Živilė Uscilienė
• Tel. (8 315) 76 521
• Darbo laikas:
• Pirmadienis 8.00–13.30 val.
• Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 7.30–13.30.val.
MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS
Meninio ugdymo pedagogas organizuoja meninę-muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas įvairiomis formomis salėje, grupėje ir lauke: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, ryto mankšta, individualus  muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais (ansamblis, liaudies šokių grupės pagal amžių) šventės, vakaronės, pramogos, minėjimus.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

Meninio ugdymo pedagogas konsultuoja įstaigos pedagogus ir tėvus  vaikų muzikinio ugdymo klausimais, suteikia informaciją apie individualią vaiko muzikinę raidą, teikia siūlymus  dėl muzikinės veiklos tobulinimo, bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos bendruomene ir socialiniais partneriais. Rengia vaikus masiniams renginiams, dalyvauja konkursuose bei kituose kultūriniuose renginiuose už įstaigos ribų.

Meninio ugdymo pedagogė Jolanta Sabonienė
• Tel. (8 315) 76 521
• Darbo laikas:
• Pirmadienis, antradienis,trečiadienis ketvirtadienis, penktadienis  7.50–11.44 val.
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
Asmuo, baigęs visuomenės sveikatos priežiūros studijas teisės aktų nustatyta tvarka ir vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pavaldus Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Inga Modėjūtė
• Tel. (8 315) 76 521
• Darbo laikas:
• Penktadienis   7.50–11.50 val. — 12.20–15.56 val.