Gera pradžia

„Gera pradžia“ – 2018 m.

Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“

„Gera pradžia“ – tai tarptautinis vaikų ugdymo projektas, dar žinomas „Step by Step“ pavadinimu. Lietuvoje vykdomas nuo 1996 metų Atviros Lietuvos fondo (ALF) iniciatyva (šiuo metu kuruoja Ugdymo inovacijų centras). „Gera pradžia“ remiasi moderniausiomis šiuolaikinio pasaulio nuostatomis: humanizmu, demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu. Taikant iškiliausius pedagogikos ir psichologijos pasiekimus, įgyvendinamas į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas.

Šios ugdymo programos modelis remiasi demokratijos ir filosofiniais principais:

 • Laisvai rinktis ir prisiimti atsakomybę;
 • Mokytis savarankiškai ir komandoje;
 • Toleruoti ir gerbti kitokius nei tu.

Projektas „Gera pradžia“ propaguoja vaiko raidą atitinkantį mokymąsi ir ugdymą. Grupėje taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Sukurta aplinka leidžia rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt.

Sąvokos, kuriomis grindžiama „Geros pradžios“ ugdymo metodika:

 • bendravimas,
 • visuomeniškumas,
 • rūpinimasis vienas kitu.
 • tarpusavio ryšiai.

„Geros pradžios“ pagrindinis pranašumas – čia visas dėmesys koncentruojamas į vaiką ir į jo šeimą. Vaikui leidžiama būti tokiam, koks jis iš tikrųjų yra.

Išskiriamos 5 kompetencijų grupės, labiausiai atspindinčios vaiko gebėjimus:

 • sveikatos saugojimo,
 • socialinė,
 • pažinimo,
 • komunikavimo,
 • meninė.

Ugdydami mažuosius vadovaujamės šiais principais:

Tautiškumas –  padedama vaikui perimti tautos, kultūros tradicijas, papročius, etnokultūros vertybes. Drauge su šeimos nariais per tradicines metų šventes bei pasitelkiant kitus ugdymo būdus siekiama, kad nuo mažens vaikai gerbtų tautos tradicijas, papročius, vertybes. Tautiškumo pradmenis ugdomi natūraliai gebant išnaudoti susiklosčiusias situacijas „Čia ir dabar“.

Įvairovė – Vaikų, šeimų kultūrinė įvairovė suprantama kaip norma ir laikoma, kad visiems vaikams naudinga ugdytis, nes jie praturtina vienas kitą tuo, kad jie yra skirtingi bei padeda pažinti pasaulį tokį, koks jis yra – žmonės skirtingi pagal tautybę, amžių, lytį , pagal išvaizdą, pomėgius ar kt.

Ugdymo individualizavimas –  Atsižvelgiama į vaiko raidos ypatumus, individualius vaiko gyvenimo įpročius, sąveikos su kitais ypatumus (mėgsta žaisti vienas, prisirišęs prie suaugusiojo ar kt.), į kiekvieno vaiko individualumą, unikalumą, jo gyvenimo ritmą. Siekiama, kad ugdomoji aplinka padėtų vaikui gerai, saugiai jaustis ir visokeriopai būtų pritaikyta vaiko reikmėms.  Grupės aplinka, priemonės, mikroklimatas skatina kiekvieno vaiko vystymąsi, leidžia rinktis patiems veiklas, žaidimus.

Humaniškumo principas – Gerbti vaiką kaip asmenybę, užtikrinti jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį.

Integracijos principas – Užtikrinamas vaiko asmenybės harmoningumas, fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna.

Aukštų standartų principas – Siekiama įžvelgti kiekvieno vaiko maksimalių galių ir gebėjimų ribas, garantuoti tolesnę sėkmingą jų plėtotę. Pedagogai kelia aukštus reikalavimus savo profesionalumui ir ugdymo kokybei.

Partnerystės su šeima principas – Pozityvi pedagogo, vaiko ir šeimos sąveika. Šeima – aktyvus ugdymosi proceso dalyvis, partneris.

Kūrybiškumo principas – Prigimtines kūrybines vaiko galias ir saviraišką skatina ir puoselėja kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą.

Pozityvi sąveika – Auklėtoja vadovaujasi nuostata, kad sąveika tarp jos ir vaiko, vaikų tarpusavio sąveika, ugdytojų tarpusavio sąveika turi lemiamos įtakos vaiko fizinei, socialinei, emocinei, pažintinei ir kalbos raidai. Ugdymo proceso metu siekiama sąveikos, kuri remiasi pagarba, gebėjimu įsiklausyti į kito nuomonę. Skatinamas vaikų pasitikėjimas savo jėgomis, rūpestingumas ir atsakingo bendruomenės nario formavimasis.

Savirefleksija – Kiekviena auklėtoja atlieka savirefleksiją, savianalizę, stengiasi kritiškai analizuoti savo profesinę veiklą, patirtį, kompetencijas. Ji du kartus per metus atlieka savo profesinės veiklos įsivertinimą ir atsižvelgiant į rezultatus, rengia tobulėjimo planą. Savirefleksijos rezultatai turi reikšmės įstaigos programos tobulinimui.

 • Ugdymosi tikslai orientuoti į vaiko poreikius ir interesus (domėjimosi sritis)
 • Pamatuotų, paremtų vaiko daroma pažanga ugdymo tikslų kėlimas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir galias.
 • Saugi, atliepianti individualius vaikų poreikius ir motyvuojanti ugdytis bei skatinanti kūrybiškumą aplinka. Vaiko pasiekimų/pažangos vertinimas keliant realistinius ugdymosi tikslus atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
 • Ugdymosi metodai, skatinantys vaikų individualią ir bendrą veiklą grupėse, atliepiant jų pomėgius, interesus, amžiaus ypatumus.
 • Ugdymasis per žaidimus, įtraukiantis realaus gyvenimo patirtį bei keliantis naujus iššūkius vaikams.
 • Veiklos, atliepiančios vaiko pomėgius, gyvenimo bendruomenėje ir pasaulyje ypatumus bei įgalinančios į jas įsitraukti ir šeimą.

Kiekvienoje grupėje stengiamasi sukurti saugią, funkcionalią, ugdančią, kūrybišką, stimuliuojančią, paprastą ir patrauklią aplinką, siekiant, kad:

 • vaikai žaistų, netrukdydami vieni kitiems, turėdami pakankamai erdvės;
 • daiktai, priemonės būtų vartojami ne vienu tikslu ir ne vienu būdu;
 • žaislų pakaktų visiems vaikams (berniukas, mergaitėms);
 • žaislai, priemonės būtų išdėstyti taip, kad kiekvienas vaikas galėtų pasiimti norimą žaislą

Pedagogų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimas Ikimokyklinio ugdymo pedagogo ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimas grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir konfidencialumu, aktyvia partneryste ir atsakomybe, pagarba vienas kito poreikiams ir interesams:

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas susipažįsta su vaiko ugdymo tradicijomis šeimoje, jo kultūrine ir socialine aplinka, vertina tėvų (globėjų), kitų vaiko artimųjų vaidmenį ugdant vaiką, aptaria lūkesčius.

Tėvai (globėjai) informuoja apie vaiko ugdymo ir ugdymosi ypatumus ir sąlygas, apie tai, kokie pasiekimai užtikrintų sėkmingą ugdymąsi tolimesnėse pakopose.

Siekiama užtikrinti, kad tėvai (globėjai) aktyviai dalyvautų ugdymo procese, priimdami su vaiko ugdymu ir ugdymusi susijusius sprendimus, iš šitaip dalytųsi atsakomybe už vaiko ugdymo kokybę. Sąveika su tėvais (globėjais) grindžiama nuolatiniu individualių vaiko ugdymosi poreikių ir galimybių aptarimu, tinkamų ugdymosi pasiekimų bei pažangos vertinimo metodų parinkimu, dalijimusi informacija ir patirtimi apie vaiko ugdymą ir ugdymąsi, daromą pažangą.

Prireikus ikimokyklinio ugdymo pedagogas rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams) konsultuotis su švietimo pagalbos specialistais (logopedu, socialiniu pedagogu), kreiptis į įstaigos Vaiko gerovės komisiją ar pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir tolesnio ugdymosi rekomendacijų.

BENDRAVIMAS SU ŠEIMA

NEFORMALUS

pokalbiai atvedant ir pasiimant vaikus;

trumpos rašytinės žinutės;

užrašai keliaujantys iš darželio į namus ir atgal;

tėvai grupėje: stebėtojai, dalyviai;

ugdymo priemonių gamyba ir žaislų taisymas;

skelbimų lenta grupėje;

informaciniai laiškai;

šventės, pramogos, spektakliai, vakaronės;

ekskursijos su vaikais ir jų tėvais;

parodėlės;

padėkos;

grupės, darželio aplinkos gražinimas, įrenginių taisymas;

pagalba, įgyjant žaislų, priemonių,

pagalba, puoselėjant ryšius su vietos, miesto ar rajono bendruomene;

šeimų tarpusavio pagalba;

paramos grupių veikla;

tiesiogiai nesusijęs su ugdymo procesu tėvų ir pedagogų bendravimas.

FORMALUS

     apsilankymai šeimoje;

bendravimas su tėvais, seneliais, vaikais, namuose;

šeimos dalyvavimas grupės veikloje;

atvirų durų dienos;

šeimos kambarys;

tėvų dalyvavimas ugdymo procese;

informacinio pobūdžio susirinkimai;

pedagogų ir tėvų organizuojami grupės tėvų susirinkimai, seminarai;

tėvų komiteto veikla, įvairinant grupės ir įstaigos gyvenimą;

ataskaitos;

anketos;

projektai;

dalykiniai įstaigos tarybos susirinkimai;

paramos grupės susibūrimas;

Grupės aplinka:

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupę rekomenduojame skirstyti į erdves:

 • judėjimo,
 • ramybės,
 • vaidmeninių žaidimų,
 • kūrybinę.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas –  Kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Uždaviniai:

 • Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius – fizinio ir psichinio saugumo, aktyvumo, saviraiškos;
 • Sudaryti galimybę visapusiškam ugdymui, skatinant atrasti įvairius pasaulio pažinimo būdus, kurti estetišką, jaukią nuolat kintančią ugdomąją aplinką, atliepiančią skirtingo amžiaus vaikų  poreikius;
 • Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo socialinei plėtotei, skatinant bendravimą, kūrybiškumą;
 • Telkti bendruomenės narius sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui, tobulinti pedagogų vadybinę ir dalykinę kompetenciją, taikyti pažangiausias metodikas ir naujausias technologijas;
 • Aktyviai bendradarbiauti su šeima, siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko socializaciją, ugdant vaiko socialinius įgūdžius ir plėtojant jo patirtį, įgytą šeimoje ir darželyje. 

Socialinė kompetencija

 • Savivoka ir savigarba
 • Emocijų suvokimas ir raiška
 • Savireguliacija ir savikontrolė
 • Santykiai su suaugusiaisiais
 • Santykiai su bendraamžiais

Savivoka ir savigarba

Pasiekimų žingsniai

1,5 – 3 m.

 • Atpažįsta save nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje,.
 • Pavadina kelias kūno dalis.
 • Išreiškia savo norus.
 • Kalba pirmuoju asmeniu „Aš noriu“, „mano“.
 • Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, ką turi.
 • Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, atskiria berniukus nuo mergaičių.

Emocijų suvokimas ir raiška

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, žodžius.
 • Pradeda atpažinti, ką pats jaučia, turi savus emocijų raiškos būdus.
 • Pradeda naudoti emocijų raiškos žodelius ir emocijų pavadinimus.
 • Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, atpažįsta aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į jas skirtingai reaguoja.

Savireguliacija ir savikontrolė

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Atkakliai laikosi savo norų. Kartoja veiklą, kol pasiekia numatyto rezultato.
 • Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdienine tvarka bei ritualais.
 • Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį.
 • Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir draudimų.
 • Nueina šalin, jeigu kas nepatinka, atsisako bendros veiklos, nekalba.
 • Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo interesų gynimo būdus

Santykiai su suaugusiais

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja.
 • Mėgdžioja, tačiau žaidime savaip pertvarko juo besirūpinančių suaugusiųjų veiksmus, žodžius, intonacijas.
 • Nori veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo palaikymo, pagyrimo
 • Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.
 • Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai juo besirūpinantis pedagogas yra šalia jo arba matomas netoliese.

Santykiai su bendraamžiais

 Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Ieško bendraamžių draugijos.
 • Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu vaiku, įsitraukia į kito vaiko žaidimą.
 • Bendrauja mimika, judesiais, veiksmais, dažniau kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus su tuo pačiu žaislu.
 • Gali simpatizuoti kuriam nors vaikui.
 • Reiškia teises į savo daiktus, žaislus, nori kito vaiko jam patinkančio žaislo

Pažinimo kompetencija

 • Aplinkos pažinimas
 • Skaičiavimas ir matavimas
 • Aplinkos pažinimas

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Atpažįsta ir pavadina vis daugiau artimiausioje aplinkoje esančių augalų , gyvūnų, daiktų, domisi jais.
 • Skiria atskirus gamtos reiškinius.
 • Orientuojasi savo grupės, darželio, namų aplinkoje.
 • Žino savo ir savo šeimos narių vardus.
 • Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnu

Skaičiavimas ir matavimas

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Skiria sąvokas mažai (vienas, du) ir daug.
 • Pradeda suprasti, ką reiškia padalinti kelis daiktus po vieną, po lygiai.
 • Geba išrikiuoti daiktus į eilę.
 • Tapatina daiktus pagal formą, dydį.
 • Pradeda įsidėmėti pagrindines spalvas: raudoną, mėlyną, geltoną, žalią.
 • Supranta ir pradeda vartoti daiktų palyginimui skirtus žodžius: didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus – lengvas, storas – plonas, toks pat, ne toks, kitoks, vienodi, skiriasi ir pan.

Komunikavimo kompetencija

 • Rašytinė kalba
 • Sakytinė kalba Sakytinė kalba

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių.
 • Klausosi naujų žodžių ir bando juos suvokti.
 • Išklauso ir reaguoja į kelis vienas paskui kitą sekančius nurodymus.
 • Kalba 3 – 4 žodžių sakiniais.
 • Kalba ir klausinėja apie save, savo norus, poreikius, išgyvenimus.
 • Kalba ir klausinėja apie aplinkos objektus, jų savybes, įvykius, net jei jų dabar ir nemato.
 • Vienu ar keliais žodžiais atsako į elementarius klausimus, pats klausia.
 • Kartu su suaugusiuoju dainuoja daineles, deklamuoja eilėraštukus, užbaigia žinomų pasakų, eilėraštukų frazes.
 • Sako „ačiū“, „prašau“.
 • Domisi televizijos laidelėmis vaikams, kalba apie jas.

Rašytinė kalba

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydamas paskaityti.
 • Geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos pavadina.
 • Pradeda pažinti aplinkoje esančius simbolius. Rašymas
 • Įvairiais rašikliais keverzoja vertikalias ir horizontalias keverzones. 3 – 4 m.
 • Domisi rašikliais ir kompiuteriu

 Sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencija

 • Fizinis aktyvumas
 • Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai

Fizinis aktyvumas

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Pastovi ant vienos kojos .
 • Tikslingai, skirtingu ritmu eina ten, kur nori, vaikščiodamas apeina arba peržengia kliūtis.
 • Bėga keisdamas kryptį, greitį.
 • Lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu žingsniu laikydamasis suaugusiojo rankos ar turėklų.
 • Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo žemės, nušoka nuo laiptelio.
 • Derina akies – rankos, abiejų rankų, rankų ir kojų judesius, todėl tiksliau konstruoja, veria ant virvutės sagas, ridena, mėto, gaudo, spiria kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą. 3 – 4 m.
 • Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų, stovėdamas ir sėdėdamas atlieka įvairius judesius kojomis bei rankomis.

Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Valgo ir geria savarankiškai.
 • Pradeda naudoti stalo įrankius
 • Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti.
 • Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko.
 • Suaugusiojo padedamas nusirengia ir apsirengia.
 • Padedamas bando praustis, nusišluostyti veidą, rankas.
 • Padeda vieną kitą daiktą į vietą.

 Meninė kompetencija

 • Estetinis suvokimas
 • Meninė raiška:
 • vizualinis menas
 • muzika ir šokis
 • vaidyba

 Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau girdėtus muzikos kūrinius, matytus šokius, ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės kūrinių objektus.
 • Emocingai reaguoja girdėdamas darnų garsų, intonacijų, žodžių sąskambį, žiūrinėdamas savo ir kitų piešinėlius, spalvingas knygelių iliustracijas, žaislus, džiaugdamasis savo puošnia apranga.
 • Paklaustas pasako, ar patiko muzikos kūrinėlis, dainelė, šokis, vaidinimas, dailės darbelis.

Vizualinis menas

 Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis ir medžiagomis.
 • Brėžia įvairias linijas, formas vis labiau koordinuodamas rankų judesius.
 • Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną).
 • Savo keverzonėse įžvelgia daiktus ar įvykius.
 • Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo su jomis būdus.
 • Piešdamas, spauduodamas, tapydamas, lipdydamas, konstruodamas labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu.

Muzika ir šokis

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Susidomėję klausosi dainų, instrumentinių kūrinėlių, emocingai jas suvokia (šypsosi, džiaugiasi, ploja rankomis, trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas ar pan.).
 • Vienas ir kartu su kitais dainuoja dviejų-keturių garsų daineles, palydėdamas jas judesiais.
 • Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, eina ratelių, jų tekstą imituoja rankų, kūno judesiais.
 • Juda pagal muziką: žingsniuoja, bėga, apsisuka, kūno judesiais imituoja kai kurių gyvūnų judesius.
 • Šoka spontaniškai kurdamas dviejų – trijų natūralių judesių (eina, pritūpia, pasisuka ir kt.) seką

Vaidyba

Esminė nuostata: jaučia įsikūnijimo, kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. Esminis gebėjimas: reiškia save vaidybos priemonėmis, išgyvena persikūnijimo, tapimo kažkuo kitu džiaugsmą, malonumą improvizuoti, kurti.

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka matytus veiksmus, judesius.
 • Įvairiai intonuodamas kalba apie tai, ką daro.
 • Mėgdžioja šeimos narių kalbą, veiksmus.
 • Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja siužeto elementus, reiškia savaime kilusias emocijas.

 Mokėjimo mokytis kompetencija

 • Mokėjimas mokytis
 • Tyrinėjimas
 • Problemų sprendimas
 • Iniciatyvumas ir atkaklumas
 • Kūrybiškumas

Mokėjimas mokytis

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebi, bando.
 • Modeliuoja veiksmus ir siužetinio žaidimo epizodus

Tyrinėjimas

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą, bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta.
 • Tyrinėja supančią gamtinę ir daiktinę aplinką visais pojūčiais.

Problemų sprendimas

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, atkakliai, keisdamas veikimo būdus bando ją atlikti pats, stebi savo veiksmų pasekmes.
 • Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar kliūties, prašo pagalbos arba meta veiklą

Iniciatyvumas ir atkaklumas

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Nuolat ką nors energingai žaidžia, veikia, laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą, pasirenka vieną iš kelių daiktų, sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą norimą daiktą.
 • Mėgsta išbandyti naujus žaislus, žaidimus, elgtis rizikingai.
 • Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“. 40 3 – 4 m.
 • Pasirenka ir žaidžia vienas ar su draugais.
 • Įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą (susidomėjus).
 • Laukia suaugusiojo pagalbos, padrąsinimo, kai susiduria su nesėkme.

Kūrybiškumas

Pasiekimų žingsniai 1,5 – 3 m.

 • Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje.
 • Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma.
 • Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus.

Ženklai, įspėjantys apie poreikį pritaikyti ugdymo procesą

1,5 metų vaikas

Savarankiškai nevaikšto.

Žaisdamas netyrinėja daiktų, tik jais manipuliuoja, deda juos į burną.

Nemėgsta būti artimųjų apkabinamas, glaudžiamas – priešinasi, traukiasi.

Nemėgdžioja kito žaidžiančio vaiko judesių.

Neparodo paveikslėlių knygoje įprastų daiktų, kai kas nors juos įvardija.

Kalbinamas nerodo emocijų arba, priešingai, susierzina, nesišypso.

Blogai girdi ar mato.

2 metų vaikas

Vis dar vaikšto netvirtai, nors pradėjo vaikščioti prieš 6 ar daugiau mėnesių.

 Negeba parodyti pagrindinių namų apyvokos daiktų ir svarbiausių kūno dalių.

Nevykdo vieno veiksmo nurodymų (pvz., „Prašau paduoti kaladėlę“).

Nevartoja gestų arba kalbos, norėdamas atkreipti dėmesį į daiktą ar veiksmą.

„Neįgarsina“ savo norų bent vienu savitu žodžiu ar dviejų žodžių junginiais.

Nežaidžia jokių imitacinių žaidimų.

Nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų. 43

Neatsiliepia į savo vardą atsisukdamas.

Netyrinėja aplinkos ir ja nesidomi.

Blogai girdi ar mato.

3 metų vaikas

Dažnai griūva ir (ar) sunkiai (įsikibęs, neužtikrintai) lipa laiptais.

Nerangiai manipuliuoja smulkias daiktais.

Nesupranta įprastų kasdienių prašymų (pvz., „Padėk batukus į vietą“).

Nevartoja 2–3 žodžių sakinių (pvz., vietoj „noriu pieno“ sako „pieno“).

Nesidomi kitais vaikais.

Nedalyvauja imitaciniuose žaidimuose.

Savarankiškai nenusivelka atsagstyto švarkelio ar paltuko.

Vis dar šlapinasi į kelnytes, nors buvo mokomas sėsti ant puoduko.

Kalbėdamas nereguliuoja balso stiprumo (kalba pernelyg garsiai arba pernelyg tyliai, nepriklausomai nuo situacijos).

Blogai girdi ar mato.

 1. Ankstyvasis amžius (iki 3 metų)

 

Ugdymo sritis

Ugdytinos kompetencijos

Vaiko veiksenos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai

Geba pats pavalgyti.

 

Valgo su šaukšteliu, geria iš puodelio.

Pavalgęs bando naudotis servetėle.

Savarankiškai randa savo vietą prie stalo.

 

Bando pats praustis.

 

Bando pats praustis rankas ir veiduką.

Naudojasi rankšluosčiu.

Mėgsta ,,žaisti“ vandeniu.

„Prausia“  lėles.

Mėgina apsiauti batus.

Varsto batų raištelius.

Pažįsta savo batus, bando apsiauti.

Labai stengiasi, pyksta, jei neišeina.

Bando varstyti batų raištelius.

Žaidžia žaidimą „Pabandyk suvarstyti“.

Apsivelka paprastus drabužius.

Pažįsta savo drabužius, paprastus mėgina apsivilkti.

Drabužėliais rengia lėles.

Paveikslėliuose atpažįsta paprastus drabužius, juos pavadina.

Bando sagstytis sagas.

 

Bando sagstyti drabužių sagas.

Mėgsta sagstyti kitų vaikų drabužių sagas.

Žaidžia žaidimus su sagomis.

Gerai savarankiškai juda, prieina prie žaislų ar daiktų, juos pasiima ir žaidžia.

 

Aktyviai apžiūrinėja ir tyrinėja žaislus ir daiktus.

Atlieka įvairiausius judesius žaislais ir daiktais.

Spaudo mygtukus.

Nemėgsta dalintis žaislais.

 

 

 

Nori to paties žaislo ar daikto.

Nuolat keičia žaislus ar daiktus.

Trumpam išlaiko dėmesį.

Prašomas padeda vieną kitą daiktą į vietą.

 

Fizinis aktyvumas

Juda laisvai, išlaiko pusiausvyrą, judesiai koordinuoti.

 

Gerai orientuojasi įprastoje erdvėje, žino, kur išdėlioti žaislai, daiktai, pats juos susiranda ir pasiima.

Mėgsta, ką nors mėtyti, nutraukti, išversti, kelti triukšmą, slėptis.

Mėgsta vežioti, stumdyti, temti.

Bėgioja su balionais, vėjo malūnėliais, paskui riedančius ir prisukamus žaislus.

Mėgsta lipti kopėčiomis. Suptis sūpynėmis, nusileisti nuo čiuožyklos.

Bando ar važiuoja triračiu. Žaidžia su kamuoliu.

 Juda ar sustoja po signalo, juda nurodyta kryptimi.

Nušoka nuo paaukštinimo, pralenda.

Šokinėja abiem kojomis.

Stovi ir vaikšto ant pirštų galų.

Užlipa ir nulipa laipteliais statydamas vis kitą koją.

Spiria ir meta kamuolį.

Judesius atlieka susikibę rankomis ( trypia kojomis, žaidžia ,,Traukinuką”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savireguliacija ir savikontrolė

Geba reikšti norus ir ketinimus.

 

Sako ,,noriu“, ,,duok“, ,,mano“.

Skiria savo asmeninius daiktus, drabužėlius.

Nemėgsta dalintis.

Gali pasirinkti vieną iš dviejų žaislų ar daiktų.

Užsispyręs, atkakliai  reikalauja žaislo ar daikto, patikusio judesio atlikimo (durų darinėjimas, daiktų stumdymas).

Atkakliai atlieka tą patį veiksmą, bando užsegti sagą, suvarstyti raištelius ir t. t.

Bando laikytis nusistovėjusios tvarkos.

 

Bando elgtis taip, kaip moko suaugęs.

Draudimų ne visada paiso, noras pažinti tyrinėti yra didesnis nei draudimų galia.

Bando sulaikyti pyktį, ašaras, tačiau ne visada išeina.

Žaidžia pats vienas ir greta kitų vaikų.

 

Nuolat ką nors veikia. Tyrinėja, žaidžia.

Domisi kitais vaikais, pradeda bendrauti.

Dažnai konfliktuoja. Greta ir kartu palaiko žaidimą tokiais veiksmais: stebi ką daro kitas, ima tą patį žaislą, tiesia žaislą kitam, nors ne visada atiduoda, pešasi, pakaitomis atlieka tuos pačius veiksmus (pvz. muša būgneliu, stato bokštelį).

Žaisdamas reiškia palankumą kitam.

Save gina protestuodamas.

Žaidimuose nenoriai tačiau palaukia savo eilės.

Mėgsta kartu atidaryti judesius: eiti, ropoti, vartytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivoka ir savigarba

Suvokia savąjį „Aš“

Save vadina vardu.

Parodo į save pirštu paklausus, kur yra.

Atpažįsta save veidrodyje, nuotraukose.

Turi aiškų kūno vaizdą. Atpažįsta ir parodo arba pavadina 6 ir daugiau kūno dalių.

Bando piešti žmogų.

Pradeda save vertinti ,,Aš geras“, ,,Aš blogas“.

Gali pasakyti, kas jis – berniukas ar mergaitė.

Žaidimų partneriais dažniausiai renkasi tos pačios lyties

bendraamžius.

 

Žodžiais pavadina išgyvenimus ar pojūčius: ,,linksma“, ,,skanu“, ,,skauda“ ir t.t.

Skiria savo asmeninius žaislus ir daiktus.

Siekia būti savarankiškas. Gali ką nors padaryti: atnešti, paduoti, pakviesti ir kt.

Bando save išreikšti mimika, veiksmu, judesiu, piešiniu. Piešia apskritimą su tašku viduryje ir spinduliais į visas puses, braižo vertikalias ir horizontalias linijas.

,,Groja“, dainuoja, šoka.

Bendravimas su suaugusiais

 

Geba atsiskirti nuo tėvų ir pasitikėti pedagogais.

 

 

Domisi suaugusiaisiais, esančiais grupėje, atsako į pakalbinimą.

Mėgsta drauge veikti su suaugusiu (žaisti, vartyti knygeles, ridenti kamuolį, statyti bokštą ir kt.).

Mėgdžioja suaugusiųjų, brolių, seserų veiksmus, kalbą, poelgius.

Mimika, gestais išreiškia meilę, nuotaiką, nerimą, pyktį, susierzinimą, kaltę, gėdą. Žodžiu išreiškia norus.

Bendravimas su bendraamžiais

 

Gebėjimas užmegzti geranoriškus santykius su bendraamžiais.

Bando sulaikyti neigiamus jausmus.

Draudimų dažnai nepaiso.

Individualiai ir grupelėmis klausosi skaitymo.

Domisi kitais vaikais, pats ieško draugo žaidimui.

Dažnai konfliktuoja (ima tą patį žaislą, atima).

Taikiausiai žaidžia 2 – 3vaikai.

Reiškia palankumą: šypsosi, glosto, bučiuoja, vadina vardu ir kt.

Savo teises gina protestuodamas.

Pradeda domėtis vienas kitu: pavadina žaislus, veiksmus, prašo, komentuoja.

Sakytinė kalba

Išlavėjusi kalba

Tikslesnė tartis

 

Taria visas balses (a, o, u, e, ė, i, y ), dvibalsius (au, uo, ie, ei ir kt. ).

Dažniausiai netaria (r, s, š, z, ž, c, č, ch, dž )

Daro daug tarimo klaidų (natūralus reiškinys).

Žaidžia liežuvio ir lūpų žaidimus: iškiša siaurą ar platų liežuvį, iškištą įvairiai judina, aplaižo suspaustas lūpas, parodyti sukąstus dantukus, daro grimasas ir kt.

Pučia plunksnelę, žvakutę, popieriaus gabalėlį per šiaudelį, pučia vandens ir oro burbulus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtį  perteikia kalba

Kalba 2-3 žodžių sakiniais (telegrafinė kalba).

Kalba apie tai, ką mato ir girdi.

Pamėgdžiojant suaugusį atsiranda žodžiai kalboje.

Klausia žodžio jau žinomam daiktui, veiksmui ar ypatumui pavadinti.

Daugiau žodžių supranta nei vartoja.

Kalba apie žmones, daiktus, įvykius, veiksmus, net jei jų nemato.

Vartoja esamąjį, būtąjį, būsimąjį laiką, funkcinius žodelius į, pas, prie, iš, su. Perpranta kalbos funkcijas: išsako poreikius (,,Noriu mamos“), informuoja apie buvusią patirtį („Aš mačiau katę“), aiškina („Einu namo“), planuoja („Eisiu namo“), išreiškia santykius su vaikais ir suaugusiais.

 

Pasako savo ir kitų vardus, atsiliepia pašauktas vardu, mėgsta kalbėtis, klausinėti.

Žaisdamas kalba su savimi. Komentuoja ką darys.

Mielai kasdien klausosi skaitomų kūrinėlių ar pasakojimų,

Rašytinė kalba

Prasideda pirmosios vaiko braukomos linijos.

Varto spalvingas knygeles, žurnalus, reklaminius plakatus, paveikslėlius.

Pasako, kas yra paveikslėliuose ar iliustracijose, nuotraukose.

Mėgsta žiūrėti inscenizuojamas pasakas, pasakėles, nutikimus.

Įvairiomis rašymo priemonėmis: pieštukais, kreidelėmis, rašikliais keverzoja vertikalias ir horizontalias linijas.

Aplinkos pažinimas

Domisi aplinkiniu pasauliu, atranda įvairius pasaulio pažinimo būdus.

 

Atrenka parodytos formos ir spalvos daiktus, žaislus.

Grupuoja daiktus, žaislus pagal formą (skritulys –kvadratas; skritulys – ovalas; kvadratas – trikampis).

Grupuoja žaislus, daiktus pagal spalvą (raudona, mėlyna, geltona ir kt.).

Grupuoja daiktus, žaislus pagal dydį (didelis – mažas).

Grupuoja daiktus pagal sunkumą (sunkus – lengvas).

Sudaro daiktų, žaislų eiles nuo didžiausio iki mažiausio ir atvirkščiai.

Tapatina daiktus, dėdamas į įdubimą, išpjovą tiesiogiai: pridėdamas, pamatuodamas.

Tikslingai naudoja įrankius ir kitokius buities daiktus: kibirėlį, kastuvėlį, semtuvą ir kt.

Mėgsta spaudyti mygtukus, rankenas, atkabina kabliukus, bando segioti sagas, išvynioja, supakuoja, išpakuoja.

Pradeda suprasti pasaulį nuo veiksmo prie minties (pradeda žaisti vaizduotės žaidimus – „Gydytojas“, „Vairuotojas“ ir kt.; atlieka tariamus veiksmus – „serga“, „valgo“, „važiuoja“ ir kt.

Pradeda naudoti daiktų pakaitalus (kaladėlė – mašina, lygintuvas ir kt. ).

Keverzoja vertikalius horizontalius brūkšnius lape.

 Piešia ore apskritimus, įvairias linijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiko pieštuką tarp nykščio ir kitų pirštų.

Valdo žirkles.

Volioja, minko, spaudžia molį.

Viena ranka surenka formas į piramidę, bokštelį ir kt.

Sudeda daiktus į krūveles ar vieną ant kito.

Viskas, kas aplink, mėgsta matyti girdėti, uostyti, skanauti.

Meninė raiška

(muzika, šokis)

 

 

Raiška garsu, judesiu.

 

 

Klausosi muzikos ir aplinkos garsų.

Spontaniškai žaidžia balso intonacijomis, rankų ir kojų judesiais.

Mėgdžioja žaidimų judesius, suaugusiųjų balso intonacijas, muzikos garsus, dviejų-trijų garsų melodijas.

Skambant muzikai ploja, trepsi, tūpčioja, barškina, stuksena kokiu nors daiktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualinė raiška

 

Geba bendrauti (žaisti) su suaugusiais, perima žaidinimus, veiksmus, būdus.

 

Mėgsta žaisti su suaugusiuoju: rodo žaislus, tiesia juos suaugusiam, paeiliui ridena kamuolį, stato bokštą, ,,kalbasi telefonu“.

Pamėgdžioja suaugusiojo veiksmus, kalbą, poelgius, emocijų raišką.

Mimika ir gestais išreiškia meilę, gerą nuotaiką, meilę pyktį, susierzinimą.

Naudoja realius daiktus žaidimui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidžia su kitais vaikais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atranda tik jam vienam tuo metu itin svarbų savęs išreiškimo būdą be žodžių, išbando.

 

 

 

Pats ieško draugo žaidimams. Ant kito išbando savo elgesio pasekmes.

Nesupranta kito ketinimų, todėl dažnai konfliktuoja.

Žaidimą greta ir kartu užmezga tokiais veiksmais: stebi, ką daro kitas ir medžioja veiksmus; tiesia žaislą kitam, tačiau dažniausiai neduoda; ima žaislą, kuriuo žaidė kitas; pakaitomis atlieka tą patį veiksmą su vienu žaislu.

Žaisdamas reiškia pasitenkinimą, palankumą: šypsosi, glosto, bučiuoja, maitina ir t.t.

Save ir savo teises gina protestuodamas: verkia, nepaleidžia žaislo mušasi.

Pradeda kalbėtis vienas su kitu: pavadina žaislus, veiksmus, siūlo, prašo, komentuoja.

Žaidžia vaizduotės žaidimus: lyg būtų mama, gydytojas ar kitas suaugęs: apsimeta arkliuku, šuneliu, katinėliu ir pan.

Atlieka tariamus veiksmus su daiktais: valgo, miega, važiuoja.

Atkuria buvusius patyrimus ir išgyvenimus.

Randa žaidimo tęsiniui reikalingą žaisliuką.

Pradeda naudoti žaislus pakaitalus.

Spontaniškai keverzoja rankų judesių piešinius, juos apžiūrinėja.

Džiaugiasi (šūkčioja, krykštauja, mojuoja rankomis) dailės (tirštų dažų, minkštos tešlos) paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais jutimais, siekia pakartoti ir pratęsti įdomią patirtį.

 

Tyrinėdamas dailės medžiagas ir priemones intuityviai atranda skirtingus veikimo jomis būdus (brauko jomis pirštais, varvina dažus, maigo tešlą).

Kūrybiškumas

Judesio, lytėjimo ir regėjimo ryšys.

Pieštuku, kreidelėmis, pirštu pamirkytais dažais raito, braižo linijas per visą lapą.

Atsiranda simboliai: spiralė, saulutė, kryžius, veidas.

Atpažįsta ir naudojasi šešiomis spalvomis.

Eksperimentuoja dailės priemonėmis.

Patinka minkyti, maigyti, volioti, suploti, suspausti, ištempti, pjaustyti lipdymo medžiagas.

Klijuoja, lipina, tvirtina.

Konstruoja iš atsitiktinių medžiagų.

Kerpa žirklėmis bukais galais.

Žiūri iliustracijas, šeimos narių nuotraukas, dailės atvirukus, vyresniųjų vaikų dailės darbelius.

Klausant muzikos aktyviai juda, šokdina žaislus, naudoja įvairius daiktus: kaspinėlius, skareles ir kt.

Melodiją atkuria balsu, ritminiais judesiais.

,,Groja“ kokiu nors instrumentu.

Mėgsta muzikuoti su vaikais ir suaugusiais.

Ritmiškai eina, ploja, trepsi (rateliai).Imituoja įvairius judesius (,,Kiškutis šoka“, ,,Meškutė eina“).

Klausosi linksmų ir ramių muzikos kūrinėlių.